Pracujesz dla biur rachunkowych,
kancelarii podatkowych lub firm?

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.

Teraz 100% przychodu ze sprzedaży 3 licencji fillUp Duże Biuro - w całości dla Ciebie!

Zostań Partnerem

Regulamin Programu Resellerskiego e-file

§1 Definicje

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu Programu Resellerskiego e-file zostaną użyte poniższe pojęcia, mają one następujące znaczenie:

Dostawca (e-file) - e-file sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeziorańska 12, 60-460 Poznań, wpisaną do KRS pod nr 0000643414 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7811934421 oraz numerze Regon 365695953

Reseller – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Programie Resellerskim e-file, posiadająca aktywne konto z dostępem do Panelu Resellera, sprzedająca i promująca Produkty oferowane przez Dostawcę zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie Programu Resellerskiego e-file

Program Resellerski e-file (Program) - dobrowolna i niewyłączna współpraca pomiędzy Stronami polegająca na dystrybucji Produktów e-file na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Programu Resellerskiego e-file, Resellerzy zarejestrowani w Panelu Resellera, mają możliwość dokonywania sprzedaży Produktów Klientom Resellera, w zamian za Prowizję wypłaconą na rzecz Resellera za sprzedaż Produktów Dostawcy.

Panel Resellera – indywidualny panel administracyjny Resellera z autoryzowanym dostępem pod adresem https://secure.fillup.pl/ umożliwiający Resellerowi realizowanie postanowień zawartych między stronami Umowy o współpracy, w tym niniejszego Regulaminu; dostęp do Panelu następuje po weryfikacji danych Resellera podanych przez niego w procesie rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. www.reseller.fillup.pl

Produkty – oferowane przez e-file Aplikacje: fillUp Przyjazne formularze oraz e-pity Płatnika

Wersja developerska Produktu – udostępniona Resellerowi pełna wersja Aplikacji przeznaczona do użytku własnego, testów technologicznych, celów szkoleniowych i prezentacji Klientowi Resellera.

Licencja (Licencja dla Klienta końcowego)- oznacza umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Aplikacji, w tym również z Aplikacji w wersji developerskiej do wykorzystania w prowadzeniu wyłącznie własnej działalności gospodarczej, aktualna treść licencji dostępna pod adresem: https://www.fillup.pl/informacje-prawne/licencja/ 

Licencjobiorca – oznacza Podmiot ( Resellera, Klienta Resellera), korzystający z Aplikacji na warunkach wskazanych w Licencji

Klient Resellera – nabywca Produktów - Klient, który wygenerował dla Resellera prowizję od zakupu Produktu e-file w wyniku rekomendacji Resellera lub Klient , któremu Reseller wystawił fakturę z tytułu sprzedaży Produktu e-file

Prowizja – świadczenie należne od Dostawcy na rzecz Resellera z tytułu sprzedaży Produktu Klientom Resellera lub zakupienia przez Klienta Resellera Produktu z indywidualnym numerem ID w trybie rekomendacji Resellera.

Kod identyfikacyjny ID – indywidualny numer Produktu dystrybuowanego przez Resellera nadawany automatycznie przez system w celu identyfikacji Resellera,

Strona/y – e-file oraz Reseller;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

§2 Przedmiot Regulaminu

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Stronami Programu Resellerskiego e-file, w ramach którego Reseller jest dystrybutorem Produktów Dostawcy (Umowa współpracy)
 2. Resellerzy przystępujący do Programu Resellerskiego e-file oraz biorący w nim udział zobowiązani są do zawarcia Umowy współpracy, w tym zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego ustaleń
 3. Uczestnictwo w Programie Resellerskim e-file jest nieodpłatne oraz dobrowolne.

§3 Produkty

Produkty będące przedmiotem współpracy Stron w ramach Programu Resellerskiego
e-file to:

 1. Aplikacja fillUp Przyjazne formularze – program komputerowy obejmujący zestaw instrukcji wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez komputer, tablet lub telefon użytkownika, zarówno w wersji off-line (plik wykonywalny), jak i on-line (na serwerach e-file w przeglądarce internetowej), którego celem jest przygotowanie, rozliczenie, wydruk lub wysyłka on-line obowiązujących oraz archiwalnych druków, formularzy, umów i e-deklaracji. Prawo użytkowania Aplikacji fillUp określa szczegółowo licencja dostępna pod adresem: https://www.fillup.pl/informacje-prawne/licencja/
 2. Aplikacja e-pity Płatnika - program komputerowy obejmujący zestaw instrukcji wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez komputer, tablet lub telefon użytkownika, zarówno w wersji off-line (plik wykonywalny), jak i on-line (na serwerach e-file w przeglądarce internetowej), którego celem jest przygotowanie, rozliczenie, wydruk lub wysyłka on-line deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych ( pracowników). Aplikacja jest sporządzona na podstawie obowiązujących oraz archiwalnych wersji formularzy oraz załączników, na podstawie instrukcji i wytycznych Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującym prawem. Prawo użytkowania Aplikacji e-pity Płatnika określa szczegółowo licencja dostępna pod adresem https://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja/.
 3. Ilość i rodzaj Produktów Dostawcy może ulec zmianie w dowolnym momencie, w trakcie współpracy Stron i jest uzależniona od aktualnej oferty Dostawcy, a także wypełniania warunków współpracy przez Resellera.
  Reseller jest informowany o zmianach w ilości, rodzaju oraz cenie Produktów za pośrednictwem Panelu Resellera. Zmiany w ofercie Dostawcy obowiązują Strony od momentu ich opublikowania w Panelu Resellera.

§4 Zawarcie umowy o współpracy i zasady współpracy

 1. Do Programu Resellerskiego przystąpić może wyłącznie podmiot spełniający w chwili zawarcia Umowy o współpracy warunki uznania go za Resellera. Aby przystąpić do Programu Resellerskiego e-file, podmiot zobowiązany jest zawrzeć Umowę współpracy z Dostawcą poprzez rejestrację w Programie Resellerskim
  e-file, tj. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.reseller.fillUp.pl, akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz uzyskanie pozytywnej weryfikacji od Dostawcy
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, samą rejestrację w Programie Resellerskim e-file poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.reseller.fillUp.pl i akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie, poczytywać należy wyłącznie za złożenie oferty przystąpienia do Umowy przez podmiot spełniający warunki uznania go za Resellera.
 3. Negatywna weryfikacja podmiotu ze strony e-file oznacza odrzucenie oferty przystąpienia do Programu Resellerskiego i oznacza, że Umowa nie zostaje zawarta.
 4. Minimalnym wymogiem technicznym niezbędnym do współpracy w ramach Programu Resellerskiego jest posiadanie przez Resellera komputera z dostępem do Internetu.
 5. Reseller zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji w Programie Resellerskim e-file.
 6. Z chwilą weryfikacji danych rejestracyjnych podanych przez podmiot i ich akceptacji przez Dostawcę podmiot uzyskuje status „Resellera” i otrzymuje autoryzowany dostęp do Panelu Resellera. Komunikacja między Resellerem a Dostawcą odbywa się za pośrednictwem Panelu Resellera oraz poczty elektronicznej i telefonu.
 7. Współpraca Stron w ramach Programu Resellerskiego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem Panelu Resellera w trybie: sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży pośredniej lub w obu tych trybach.
 8. Korzystanie z Panelu Resellera w trybie sprzedaży bezpośredniej polega na zalogowaniu się do Panelu Resellera i samodzielnym dokonaniu przez Resellera zakupów potrzebnych Produktów poprzez:
  1. wybór odpowiedniego abonamentu aplikacji fillUp zgodnego z cennikiem dostępnym w Panelu Resellera w zakładce CENTRUM RESELLERA/ Moja sprzedaż bezpośrednia na stronie https://secure.fillup.pl/
  2. wypełnienie formularza celem złożenia zamówienia i zakupu Produktów,
  3. opłacenie Produktów na podstawie faktury pro-forma z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych lub dokonaniu przelewu/wpłaty na konto e-file
 9. Reseller korzystający z trybu współpracy bezpośredniej nie jest uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Produktów Klientom Resellera, będących przedmiotem współpracy. Reseller zobowiązany jest do sprzedaży Produktów swoim Klientom w cenie zgodnej z cennikiem Produktów Dostawcy, dostępnym pod adresem https://www.fillup.pl/cennik/, aktualnym na dzień sprzedaży.
 10. Korzystanie z Panelu Resellera w trybie sprzedaży pośredniej polega na
  zalogowaniu się do Panelu Resellera w celu nieodpłatnego pobrania przez Resellera unikalnego linku ID z Produktem z zakładki CENTRUM RESELLERA/ Moja sprzedaż pośrednia, celem dalszego elektronicznego rozpowszechniania i promowania Produktu oraz zachęcania Klientów Resellera do jego zakupienia.
 11. Dostawca honoruje dwa modele rozliczeń z Resellerami:
  1. Rozliczenia uzyskane ze sprzedaży bezpośredniej .
   Ten typ rozliczeń obowiązuje w sytuacji dokonania zakupu Produktów przez Resellera bezpośrednio u Dostawcy w Panelu Resellera w zakładce CENTRUM RESELLERA/Moja sprzedaż bezpośrednia.
   W modelu sprzedaży bezpośredniej prowizja Resellera jest dystrybuowana jako specjalne warunki zakupu Produktu. Szczegółowy cennik zakupu Produktów przez Resellera dostępny jest w Panelu Resellera w zakładce CENTRUM RESELLERA/Moja sprzedaż bezpośrednia pod adresem: https://secure.fillup.pl/
   Rozliczenie sprzedaży bezpośredniej następuje z chwilą wystawienia Resellerowi przez Dostawcę faktury z tytułu zakupu Produktów. W tym modelu sprzedaży Reseller odpowiada za prawidłowość wystawiania dokumentów sprzedaży na rzecz Klientów Resellera.
  2. Rozliczenia uzyskane ze sprzedaży pośredniej.
   Ten typ rozliczeń ma zastosowanie w sytuacji, kiedy Klient Resellera dokona samodzielnej opłaty za Produkt, korzystając z dedykowanego linku ID z Produktem, udostępnionego mu przez Resellera. Reseller po każdej transakcji zakupu Produktu przez Klienta Resellera bezpośrednio z linku ID, informowany jest o aktualnym stanie swojej prowizji w Panelu Resellera w zakładce CENTRUM RESELLERA/Moja sprzedaż pośrednia/Moja prowizja pod adresem: https://secure.fillup.pl/
   Rozliczenie prowizji następuje w momencie wystawienia Dostawcy przez Resellera stosowanej faktury vat. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty za prowadzoną sprzedaż pośrednią na podstawie poprawnie wystawionych faktur w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 12. Prowizja Resellera naliczana jest od kwot sprzedaży netto (bez VAT) i w przypadku sprzedaży pośredniej naliczana jest od tych kwot w wysokości netto (+ obowiązująca stawka VAT)
 13.  Do wyników sprzedaży Resellera, o których mowa w art.4 niniejszego Regulaminu wliczają się tylko i wyłącznie zakupy Produktów dokonane z wykorzystaniem Panelu Resellera. Zakupy dokonane w jakiejkolwiek innej formie, nawet z podaniem takich samych danych Klienta Resellera nie zostaną zaliczone do wyniku dystrybucji i sprzedaży Resellera w Programie Resellerskim chyba, że Reseller będzie w stanie jednoznacznie wykazać, iż dany zakup powstał na wskutek jego rekomendacji.
 14. Reseller na okres współpracy uzyskuje prawo dostępu do Wersji Developerskiej Produktu, umieszczonej w Panelu Resellera w zakładce CENTRUM RESELLERA/Wersja developerska pod adresem: https://secure.fillup.pl/ .
 15. e-file udziela Resellerowi zezwolenia na korzystanie z Aplikacji w wersji developerskiej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na warunkach wskazanych w Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas od chwili instalacji Aplikacji do momentu jej odinstalowania lub innej formy usunięcia z pamięci urządzenia lub zakończenia używania wersji online Aplikacji oraz do momentu rozwiązania niniejszej umowy. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.
 16. Korzystanie z Produktów Dostawcy ( z wyłączeniem Aplikacji w wersji developerskiej), przez Klienta Resellera odbywa się na zasadach określonych w Licencjach dla Klienta końcowego ustanowionych przez Dostawcę dla poszczególnych Produktów.
 17. Po pierwszym zakupie Produktu Reseller jest uprawniony umieścić w ramach zasobów posiadanej przez siebie witryny internetowej informacji: 
  „Autoryzowany Reseller e-file” z logo e-file oraz logotypami Produktów Dostawcy tj. fillUp Przyjazne formularze lub/i e-pity Płatnika, jako odniesienia internetowego tj. linku do serwisu www.reseller.fillUp.pl, na której będzie zawarta informacja potwierdzająca fakt współpracy Dostawcy z Resellerem.
 18. Reseller nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Warunkach Licencji Produktów udostępnianych Klientom Resellera.
 19. Klient Resellera, dokonując zakupu Produktu Dostawcy pośrednio lub bezpośrednio od Resellera , zobowiązany jest do akceptacji Warunków Licencji Programów e-file
 20. W przypadku zmiany danych Reseller zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia w Panelu Resellera w zakładce CENTRUM RESELLERA/ Twoje dane pod adresem: https://secure.fillup.pl/
 21. W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek dane podane przez Resellera nie są prawdziwe Dostawca ma prawo usunąć Konto tego podmiotu z Panelu Resellera e-file wraz ze zgromadzonymi Prowizjami oraz odmówić wypłaty Prowizji.
 22. Reseller przez cały okres współpracy ma dostęp do pomocy technicznej ze strony Dostawcy, świadczonej w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie i/lub mailowo.

§5 Wynagrodzenie i prowizje

 1. Reseller jest uprawniony do dystrybucji Produktów Dostawcy na zasadach i warunkach (w tym cenach), określonych w Panelu Resellera w zakładce ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE FILLUP/Tabela cen i prowizji pod adresem https://secure.fillup.pl/
 2. Rozróżniane są dwa (2) poziomy udzielanych Resellerowi rabatów ( poziomy rabatowe), których wartość uzależniona jest od uzyskanych przez Resellera wyników dystrybucji i sprzedaży Produktów:
  1. I poziom rabatowy „Pakiet na START” – 100% rabatu za 3 sprzedaże Produktu - fillUp Duże Biuro abonament na 12 miesięcy - w trybie sprzedaży bezpośredniej, udzielonego Resellerowi jednorazowo na okres 12 miesięcy od daty przystąpienia do Programu Resellerskiego, tj. od momentu uzyskania przez Resellera pozytywnej weryfikacji przez Dostawcę.
  2. II poziom rabatowy „30%” - 30% rabatu od każdego sprzedanego i przedłużonego Produktu w trybie sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży pośredniej z wyłączeniem w/w Pakietu na START.
 3. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany poziomów rabatowych lub wysokości prowizji w dowolnym momencie z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych od momentu ich wejścia w życie za pośrednictwem Panelu Resellera lub poczty elektronicznej.
  Zmiany w wysokości i warunkach wynagradzania Resellera uzależnione są od aktualnej oferty Dostawcy oraz wypełniania warunków współpracy przez Resellera i dotyczą Stron od momentu opublikowania terminu ich obowiązywania w Panelu Resellera w zakładce CENTRUM RESELLERA/Komunikaty pod adresem https://secure.fillup.pl/

§6 Wizerunek e-file

 1. Reseller jest zobowiązany do nie działania na szkodę Dostawcy, a w szczególności do nie podejmowania i nie angażowania się w żadną aktywność w żadnym z mediów tradycyjnych – takich jak radio, prasa, telewizja – i/lub mediów internetowych, a także innych niewymienionych powyżej w taki sposób, który mógłby naruszyć wizerunek i dobra osobiste Dostawcy.
 2. Reseller jest zobowiązany do nieużywania jakichkolwiek znaków, oznaczeń, symboli, słów, zwrotów lub treści mogących wprowadzić w błąd odbiorcę w/w komunikatów i wywołać w nim wrażenie obcowania bezpośrednio z Dostawcą.
  Reseller jest zobowiązany do postępowania w taki sposób, aby nie powodować niebezpieczeństwa mylenia go z Dostawcą, nie sprawiania wrażenia, że jest Dostawcą bądź innym podmiotem trzecim lub osobą powiązaną z Dostawcą w sposób inny niż współpraca w ramach Programu Resellerskiego e-file.
 3. Reseller na swojej stronie internetowej nie będzie korzystał z materiałów Dostawcy (np. treści strony www.fillUp.pl lub www.platnik.e-pity.pl), których nie otrzymał w tym celu od Dostawcy. Zabronione jest korzystanie z materiałów Dostawcy bez uprzednio wyrażonej przez Dostawcę zgody – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.
 4. Dostawca udostępnia Resellerowi aktualne materiały reklamowe Produktów poprzez Panel Resellera, w zakładce MATERIAŁY PROMOCYJNE, do umieszczenia na stronie www Resellera lub do korespondencji elektronicznej z Klientami Resellera. Dodatkowo Reseller może ubiegać się o dopłatę do kosztów podejmowanych działań marketingowych i reklamowych Produktów Dostawcy. Szczegółowe warunki strony ustalą indywidualnie dla każdego przypadku.
 5. Na okres trwania współpracy z Dostawcą, Reseller zobowiązuje się do:
  1. nie stosowania internetowych reklam kontekstowych i/lub linków sponsorowanych kierowanych na strony www Resellera, zawierających słowa fillUp, e-pity Płatnika, e-file lub ich kombinacji,
  2. nie modyfikowania znaków i materiałów reklamowych przekazanych Resellerom przez Dostawcę do umieszczania na stronie www Resellera,

§7 Okres obowiązywania współpracy i warunki zakończenia

 1. Współpraca pomiędzy Stronami w ramach Programu Resellerskiego zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Dostawca jest upoważniony rozwiązać umowę o współpracy w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny w tym w szczególności gdy Reseller działa z naruszeniem przepisów prawa lub dobrych obyczajów oraz gdy łączna kwota jego sprzedaż (pośrednia i bezpośrednia) za ostatnie 12 miesięcy jest mniejsza niż 2000 zł.. Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Resellera w jeden z dowolnie wybranych sposobów: pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (papierową), zgodnie z danymi adresowymi podanymi w Panelu Resellera.
 3. Reseller jest upoważniony rozwiązać umowę o współpracy w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny poprzez poinformowanie o tym Dostawcę mailowo pod adresem Reseller@fillup.pl lub pocztą tradycyjną (papierową) na adres jego siedziby.
 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony stwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej współpracy nie skutkuje samo przez się powstaniem jakiegokolwiek roszczenia wobec Dostawcy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, za wyjątkiem roszczenia o odszkodowanie, którego podstawę stanowiłoby naruszenie Regulaminu przez Dostawcę.
 5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z wzajemnego rozliczenia zobowiązań i należności pomiędzy Stronami oraz świadczenia usług przez Dostawcę na rzecz Resellera i Licencjobiorców do czasu wygaśnięcia wykupionych abonamentów.
 6. Po rozwiązaniu umowy Reselerowi nie przysługuje Prowizja z tytułu kolejnych zakupów dokonanych przez Licencjobiorców lub Resellera.
 7. Z momentem wypowiedzenia umowy wygasa prawo Resellera do użytkowania Licencji Developerskiej i jest on zobowiązany do usunięcia wszelkich informacji w swoich materiałach i serwisach o udziale w Programie Resellerskim.

§8 Prawa własności

 1. Reseller nie może dokonywać żadnych modyfikacji w Produktach Dostawcy na rzecz Klientów Resellera. Reseller nie może udostępnić osobom trzecim, innym niż Klient Resellera, kodu licencyjnego na Produkty Dostawcy, oraz jakichkolwiek dodatkowych modułów oraz aktualizacji przeznaczonych do wykorzystania z Produktem w żadnej postaci. Zobowiązanie o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje również po zakończeniu współpracy.
 2. Reseller nie może dokonywać prób tworzenia jakiegokolwiek innego programu w oparciu o jakikolwiek fragment kodu źródłowego Produktu Dostawcy.
 3. Prawa autorskie majątkowe do Produktów, które przysługują Dostawcy obejmują w szczególności:
  • cały kod źródłowy Produktów Dostawcy,
  • zastosowane rozwiązania technologiczne,
  • opisy Produktów zawartych w Licencjach Korzystania z Aplikacji oraz treść opisów Produktów, w tym poszczególnych ich części ( druki, formularze, umowy), zawartych na stronach WWW Dostawcy,
  • strukturę katalogów Produktów Dostawcy oraz treść opisów poszczególnych Produktów, w tym poszczególnych ich części (druki, formularze, umowy)
  • wszystkie struktury danych.

§9 Zachowanie poufności

 1. Wszystkie aspekty i warunki współpracy pomiędzy Stronami są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Informacje Poufne), w szczególności dane dotyczące Dostawcy, stosowanych przez Dostawcę zasad, polityk, strategii i planów sprzedaży, marketingu, public relations, a także dane Klientów Dostawcy oraz Klientów Resellera.
 2. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych nie będzie ujawniać Informacji Poufnych, z wyjątkiem ujawnienia ich tym pracownikom, zleceniobiorcom lub profesjonalnym doradcom, którzy:
  1. złożyli pisemne oświadczenie, w którego treści zobowiązali się do zachowania ww. informacji w poufności albo,
  2. są zobowiązani do zachowania ww. informacji w poufności na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych zapewnia, że ww. osoby korzystać będą z Informacji Poufnych tylko i wyłącznie w celu wykonywania dotyczących tej Strony praw i obowiązków wynikających z niniejszej współpracy oraz będą dokładać należytych starań by zachować poufność tych informacji. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych w przypadkach przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności Stronę będącą ujawniającym Informacje Poufne.

§10 Wyłączenia

Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączona zostaje możliwość domagania się przez każdą ze Stron jakiejkolwiek rekompensaty czy zwrotu wydatków i/lub kosztów związanych ze współpracą, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze odrębnych ustaleń.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Dostawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Żadna ze Stron nie może formułować jakichkolwiek publicznych oświadczeń dotyczących współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności drugiej Strony. Informacje o szczegółach współpracy między Stronami, z wyjątkiem informacji ogólnodostępnych, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Reseller nie może dokonać przelewu praw (wierzytelności) wynikających ze współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane zostało wystąpieniem Siły Wyższej.
 6. Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianach Regulaminu za pośrednictwem Panelu Resellera lub poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych od momentu ich wejścia w życie.
 7. Niniejszy regulamin stosuje się od dnia 1 października 2016r.